Copyright Obecný úrad PREDAJNÁ
Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránky
www.predajná.sk

Prístupom na stránky World Wide Web obce Predajná súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokial s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používat stránky informacného webu obce Predajná.

Obsahy stránok obce Predajná sú chránené Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ 2009. Všetky práva, ktoré tu nie sú vyslovene udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie castí, alebo celého obsahu v akejkolvek podobe bez predchádzjúceho písomného súhlasu obce Predajná je zakázané. Obec Predajná Vám dáva súhlas k prehliadaniu svojich stránok na Vašom pocítaci, alebo k tlaceniu kópie výnatkov z týchto stránok len pre Vašu osobnú potrebu, ale nie pre dalšie rozširovanie bez písomného súhlasu obce Predajná. Jednotlivé dokumenty na našich stránkach World Wide Web môžu byt podrobené dalším podmienkam, uvedeným v týchto dokumentoch.


Používanie týchto webových stránok a ich obsahu, je povolené pre osobné, neobchodné použitie. Použitie tlacových správ a dalších dokumentov, oznacených za verejné je dovolené vo verejnom styku, pokial je uvedený zdroj týchto informácií.

Tieto webové stránky a ich obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok obce Predajná sú poskytované na základe "tak ako sú" a "ako sú prístupné". Obec Predajná neposkytuje záruku, že jej Web stránky budú neprerušené, alebo bez chýb. Obec Predajná si vyhradzuje právo kontrolovat stránky, alebo kedykolvek k nim odobrat prístup.

Žiadna záruka akéhokolvek druhu, ako výslovná, alebo implikovaná vrátane, avšak bez obmedzenia na záruky a práva, alebo nezasahovania do práva, alebo implikované záruky predajnosti, alebo vhodnosti pre urcitý úcel, nie je poskytovaná vo vztahu k dostupnosti, presnosti, spolahlivosti, alebo obsahu týchto stránok. Obec Predajná nie je zodpovedná za akékolvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody, stratu na výnose alebo za prerušenie obchodovania v dôsledku použitia, alebo nemožnosti použitia tejto služby aj ked obce Predajná bola oznámená možnost týchto škôd. Niektoré právne systémy nedovolujú vylúcenie urcitých záruk alebo obmedzenia zodpovednosti, preto je možné, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení, alebo výnimiek sa na Vás nemusia vztahovat. Zodpovednost obce Predajná sa v takomto prípade obmedzuje na najväcší rozsah obmedzení povolený zákonom.


Pre ulahcenie prístupu môže obec Predajná zahrnút spojenie na dalšie webové stránky na Internete, ktoré sú vlastnené, alebo prevádzkované tretími stranami. Spojenie s týmito webovými stránkami tretích strán skontrolujete a odsúhlasíte pravidlá ich použitia pred ich použitím. Taktiež odsúhlasíte, že obec Predajná nemá kontrolu nad obsahom týchto webových stránok a nemôže na seba vziat žiadnu zodpovednost za material vytvorený alebo uverejnený na týchto webových stránkach tretích strán. Dalej, spojenie s inými webovými stránkami (site) ako stránkami obce Predajná neznamená, že obec Predajná schvaluje tieto webové stránky, výrobky, alebo služby, uvedené na takýchto webových stránkach tretej strany.


Odoslaním materiálu akémukolvek serveru, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom stránok obce Predajná súhlasíte, že